Belterületi csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója Maróc község területén

 

Kedvezményezett neve: Maróc Község Önkormányzata

Projekt címe: Belterületi csapadékvíz- elvezető rendszer rekonstrukciója Maróc község területén

A projekt azonosítószáma: TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-000012

A szerződött támogatás összege: 28.640.650,- Ft

A támogatás intenzitása: 100%

A projekt fizikai befejezésének tervezett napja:2019. 02. 09.

A projekt célja: A projekt az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázat- megelőzés- és kezelés előmozdítása a települések belterületi csapadékvíz elvezetési-, gazdálkodási rendszerének kialakítása, környezetbiztonságának növelése, az ár- , helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, és a további környezeti káresemények megelőzése, a belterületi hullott csapadékvizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése, a belterületen áthúzódó vízfolyások és belvízcsatornák, belvíz elvezető rendszerek rendezése és a települések belterületének védelme a külterületeken keletkezett vizek káros hatásaitól. A tervezés során fontos a vizek helyben tartásának megvalósítása, rendkívüli áradások, felhőszakadások kártételei elleni védekezés, a lokális vízvisszatartás, gazdasági hasznosításokat is támogató megoldások alkalmazása.

A nagyobb vízhozamú, hosszabb időszakon át, akár napokig tartó esőzések a csatornákat megtelítik, így a víz egyrészt a beton csőátereszeket és kocsi beállókat rombolja, másrészt új utat keresve a területen szétoszlik. A hely adottságaiból adódóan – a Maróc község egy völgyben fekszik -, a környező dombságról szintén fokozott mennyiségű csapadék érkezik a falu területére.

A lejjebb fekvő területeken az esővíz udvarokat, pincéket áraszt el, jelentős anyagi károkat okozva a tulajdonosoknak mind értékeik pótlására, mind az épületek folyamatos renoválására kényszerítve őket, így a szükségesnél nagyobb anyagi kiadást okozva. A termőföldeken szétterülő csapadék veszélyezteti az amúgy is nehéz pénzügyi helyzetben lévő lakosság megélhetésének lehetősségét.

A csatornarendszer felújításának hatására ezen hatások nagy része megszűnne, lehetőséget teremtve a minőségi életkörülmények kialakítására.

A projekt részletezése:

Maróc községet három irányból is dombok határolják, heves esőzések esetén a lehullott csapadék a településen keresztülfolyva előbb a Maróci tóba, majd onnan a Szentadorjáni patakba távozik. A településen kiépített csapadékcsatorna található, azonban az elmúlt évek heves esőzéseit már sem műszakilag, sem méretezése miatt nem képes elvezetni.

Az önkormányzat az árkok karbantartását közmunkaprogram keretében biztosítja, azonban a sok esetben beomlott, szűk medrek, átereszek rekonstrukciójára már nincs kapacitása.

A beavatkozás a település belterületét érintik olyan módon, hogy azok a belterületi részekről és a külterületi domboldalakról elfolyó, illetőleg az onnét- árkokon érkező- csapadékvizek egyaránt kártétel nélkül képes legyen átvezetni és a befogadóba juttatni. A település mélyebben fekvő területrészeinek megnyugtató és vízelvezetése szintén feladat. További cél még a lejtős területekről lemosódott hordalék visszatartása, az árokmedrek feliszapolódásának ill. elfajulásának megakadályozása.

A községben a belvíz és csapadékvíz elvezetése nyitott árokrendszerrel valósul meg, amely folyamatos karbantartással megfelelő biztonságot nyújt csapadékos időjárás esetén is. A kiépített árkok teljes egészében nyílt és burkolatlanok. A községet övező dombokról lezúduló csapadékvíz megfogása és elvezetése nem megoldott. Átfogó belvízvezető rendszer kialakítása szükséges ezen a területen. A csatornarendszer folyamatos karbantartást igényel, ám az évek során a természetes korrózió, az elhasználódás és az intenzívebb igénybevétel (esőzés megnövekedése stb.) szinte lehetetlenné tette a rendeltetésszerű használatot A nyílt árkokba szűk átereszekkel kerültek kialakításra az ingatlanok kapubejárói, az árkok több helyen felteltek, a csapadékvizek elvezetésére már nem alkalmasak. A településen az összegyűlt csapadékvizet a Béke utca mellett nyílt árok vezeti el a Maróci tóba.

Jelenlegi állapotában sem a Maróci patak, sem pedig a patakba torkolló – a településen É-D-i irányban átvezetett – árok nem képes a nagyobb intenzitású esőzések, felhőszakadások hatására kialakuló vízhozamokat kártétel – mélyebb területek, kertek, utak, stb. időleges elöntése – nélkül levezetni. A vízfolyások árkok feliszapolódtak, és növényzettel benőttek, az útárkok és az azon lévő átereszek a jelentős hordalékmozgás hatására felteltek, vízszállító képességük lecsökkent, vagy megszűnt. A nagyobb esőzések idején jelentősmennyiségű hordalék kerül a csatornába, ami az átereszeknél rendszeres dugulást okoz. Az utcai árokrendszer, valamint a bevezető övárkok rendszeres tisztítása folyamatosan szükséges.

A település északi részén az útárok feletti – mezőgazdasági művelésű – területről és a megközelítő földutakról jelentős mennyiségű hordalék érkezik a Petőfi utca útárkába. Ezen kívül az árok domb felöli rézsűje meredekebb annál, hogy jelen állapotában – megtámasztás nélkül – állékony legyen, így fokozatosan belecsúszik az árokba, feltöltve azt, és megakadályozva a csapadékvizek továbbvezetését.

A településen a főgyűjtő árokhoz csatlakozó – keresztirányú – vízlevezető árkok legnagyobb része az elmúlt években – különböző okok (karbantartás hiánya, mezőgazdasági művelés, beépítés, tereprendezés, stb.) miatt – megszűnt, felhagyásra került. Ennek az lett a következménye, hogy a telkek mélyebben fekvő részen összegyülekező csapadékvizek nem vezethetők el, itt a víz vagy elszivárog, vagy elpárolog, mely mindkét esetben viszonylag hosszabb időt vesz igénybe. Előzőek következtében az érintett területek elmocsarasodtak, mezőgazdasági, vagy egyéb használatra alkalmatlanná váltak.

A Rákóczi u. ÉNy-i végénél az útárok folyamatosan elfajul, veszélyeztetve az út állapotát. A rendelkezésre álló hely szűke miatt, egy – mintegy 200 m hosszban – biztosítása csak csatornázással oldható meg.

A község ivóvízellátását a Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. látja el. A településnek nincs kiépített szennyvíz elvezetése. Az elmúlt években több terv is született ennek megoldására, de egyéb okok miatt egyiket sem sikerült eddig megvalósítani. A településen nagy számban használnak átmeneti szennyvíztárolókat. Ezek közül bizonytalan számú a zárt tároló, amelyeket vízzáró szigeteléssel építenek. A lakások túlnyomó része szikkasztóval épült, itt az összegyűlt szennyvíziszapot időről-időre szippantani kell. Ez folyamatos konfliktusforrást jelent, mivel sokan a csapadékvíz-elvezető árokba engedik ki a felesleges szennyvizet. Egyedüli megoldást a csatornarendszer kiépítése hozhat. Több lépés is történt ebben az irányban, sajnos eddig eredménytelenül.

A csapadékcsatorna-rendszer rekonstrukciójára az alábbi feladatok kerültek betervezésre:

Rákóczi utcában tervezett munkák

 Az utca ÉNy-i végénél

  • áteresz építése (földmunka, műtárgyépítés)
  • Hordalékfogók kialakítása földmunkával, műtárggyal
  • É-i oldali útárok földmunkája ~200 m
  • Árok burkolása a rézsű megtámasztására alkalmas mederelemekkel és É-i oldali útárok földmunkája burkolatlan szakaszon ~120 m
  • D-i oldali földárok szelvénybővítése ~120 m
  • K-i oldali útárok csatornázása ~100 m
  • Hordalékfogó műtárgy a csatorna befolyási oldalához

 Az utca D-i végénél

  • Árok iszapolása ~80 m

Petőfi utcában tervezett beavatkozások

  • Árok iszapolása ~2070 m

Sugár utcában tervezett beavatkozások

Árok iszapolása ~1768 m

A projekt részét képezi szemléletformáló képzések megtartása. Az önkormányzat a lakosság környezettudatos nevelésével teheti a legtöbbet a környezet védeleméért. Az itt élőkben a természeti és kulturális értékek védelme iránt fel kell kelteni az elkötelezettséget. Szükség van lakossági fórumokra, tájékoztatókra: ésszerű vízhasználatról; termőtalajok védelméről, racionális területhasználatról; környezetbarát termékek és szolgáltatások ismertetése témakörökben.  Fontos a bel-és külterületi zöldfelületek, árok-és útszélek gondozása, a parlagon maradt területek rendszeres kaszálása.

E témakörben a pályázat keretében szemléletformáló programok kerülnek lefolytatásra, mely célcsoport méretéből adódóan inkább személyesen történnek majd, lakossági fórumok keretében. A projekt során két lakossági fórum megrendezésével lehet számolni.

A fejlesztés 100%-ban vissza nem térítendő forrásból valósul meg, így hitel felvételére az önkormányzatnak nincs szüksége.

Európai Regionális Fejlesztési Alap

Vélemény, hozzászólás?